ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
               ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการสหกรณ์ฯ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกู้ 90% ของหุ้น หรือเงินรับฝาก ร้อยละ 6.50 ต่อปี
          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 3445 ครั้ง Your IP Address is 54.145.113.2
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น ร้อยละ 6.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด หรืออ่านประกาศได้ที่เอกสารดาวน์โหลด)
 


          

 
          
          

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1176, 0-5360-1516 โทรสาร 0-5360-1176
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น ร้อยละ 6.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด หรืออ่านประกาศได้ที่เอกสารดาวน์โหลด)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า