ชื่อเอกสาร : คำขอกู้เงินกู้พิเศษ

โปรดอ่านคำชี้แจง
1.คำขอกู้เงินกู้พิเศษ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
2.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
3.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้ ทำ 1 ชุด
4.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้เป็นโสด)
5.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
6. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
7. หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
8.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
9.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
10. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะนำมาจำนอง
11. ใบประเมินราคาที่ดิน จากกรมที่ดิน
12. กรณีกู้สำหรับปลูกสร้างบ้าน แนบแบบแปลนการปลูกสร้างที่รับรองโดยวิศวกร
13. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน แนบสัญญาจะซื้อจะขาย


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2กลับไปหน้าก่อน...