ชื่อเอกสาร : คำขอกู้เงินสามัญ (หุ้นค้ำประกัน สำรับสมาชิกสามัญ)

โปรดอ่านคำชี้แจง
1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ทำ 1 ชุด
2.คำขอกู้เงินสามัญ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
3.หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4  (หน้าหลัง)
5.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
6.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้เป็นโสด)  ทำ 1 ชุด
7.หนังสือนำหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้  ทำ 1 ชุด
8.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
9.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.


เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...