ชื่อเอกสาร : คำขอกู้เงินสามัญ (หุ้นค้ำประกัน สำรับสมาชิกสมทบ)

โปรดอ่านคำชี้แจง
1.หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ทำ 1 ชุด
2.คำขอกู้เงินสามัญ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
3.หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือนำหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้  ทำ 1 ชุด
5.หนังสือลาออกและยินยอมให้นำทุนเรือนหุ้นและเงินฝากชำระหนี้ ทำ 1 ชุด
6.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
7.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.


เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...