ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญโครงการเพื่อการดำรงชีพ

สัญญาเงินสามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000 บาท ใช้คนค้ำ 1 คน
      วงเงินกู้ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ใช้คนค้ำประกัน 2 คน
คำชี้แจง
1. หนังสือรับรองสถานะการเงินของสมาชิก/หลักฐานประกอบ   จำนวน 1 ชุด
2. คำขอและหนังสือกู้เงิน จำนวน 1 ชุด (ปริ้น หน้า-หลัง)
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือนผู้กู้  จำนวน 3 ชุด (ปริ้น หน้า-หลัง)
4. หนังสือค้ำประกัน (ต่อผู้ค้ำ 1 คน) จำนวน 2 ชุด (ปริ้น หน้า-หลัง)
5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือนผู้ค้ำ (ต่อผู้ค้ำ 1 คน)  จำนวน 2 ชุด
6. หนังสือยินยอมให้หักสมาคมฌาปนกิจ ของผู้กู้ จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือรับรองสถานะสมรส (โสด) ผู้กู้ และผู้ค้ำ (กรณีโสด)  จำนวน 1 ชุด
8. รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้ และผู้ค้ำ คนละ จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน จำนวน 1 ชุด
10. กรอก “ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์”  (แนบสำเนาบัตร+ทะเบียนบ้านผู้กู้ เพิ่มเติม)   จำนวน 1 ชุด
11. กรอก “หนังสือให้ความยินยอมหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝาก”   จำนวน 1 ชุด
(แนบสำเนาบัตร+ทะเบียนบ้าน+หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน) ผู้กู้ ไม่ต้องนำไปยื่นธนาคาร)
12. ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง) ในการกรอกสัญญาเงินกู้เท่านั้น
13. ห้ามลง วันที่.....เดือน........พ.ศ.......
14. เอกสารประกอบสัญญากู้ ห้ามปริ้น/ถ่ายสี หรือ ย่อ/ขยาย  ให้ถ่ายจากฉบับจริงเท่านั้น
15. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด(ลิขวิด) ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่า แล้วเซ็นต์กำกับ (โดยเจ้าตัว)
16. บันทึกถ้อยคำ

**หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เชียงราย จำกัด  หรือ 053601176


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 3กลับไปหน้าก่อน...