ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 7)

โปรดอ่านคำชี้แจง
คำชี้แจง

1.หนังสือรับรองสถานะการเงินของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ทำ 1 ชุด
2.คำขอกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีิวิต พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
3.หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
5.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)  
6.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4
7.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
8.บันทึกถ้อยคำ(สำหรับผู้กู้)
9.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
10. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
11. หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
12. app ประกันชีวิตสำหรับผู้กู้ (ให้แนบสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้มาด้วย)
13.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
14.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
15.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
16.บันทึกถ้อยคำ


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3กลับไปหน้าก่อน...