ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

โปรดอ่านคำชี้แจง
1.คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
(ให้มีผู้ค้ำประกัน 1คน)
2.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
3.หนังสือค้ำประกัน ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4  
5.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
6.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
7. หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
8. บันทึกถ้อยคำ  1 ชุด
9.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
10.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
11.บันทึกถ้อยคำ
เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3กลับไปหน้าก่อน...