ชื่อเอกสาร : ใบสมัคร สสอค.

เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาะเบียนสมรส (ถ้ามี)  1 ชุด
4. ใบสำคัญการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  1 ชุด
5. ใบรับรองแพย์ของ รพ.รัฐฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน   1 ชุด
6. สำเนาบัตรและสำเนาะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์   1 ชุด
7.  ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูล 1 ชุด


เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...