ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญทั่วไป

โปรดอ่านคำชี้แจง
คำชี้แจง

1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ทำ 1 ชุด
2.คำขอกู้เงินสามัญ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
3.หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
5.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4  (หน้าหลัง)
6.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4
7.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
8.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
9.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
10.หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
11.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
12.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
13.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
14. app ประกันชีวิต สำหรับผู้กู้ (ให้แนบสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้มาด้วย)
15. บันทึกถ้อยคำ


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3กลับไปหน้าก่อน...