ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก

โปรดอ่านคำชี้แจง
คำชี้แจง
1.หนังสือรับรองสถานะการเงินของสมาชิกที่ยื่นกู้เงิน   ทำ  1 ชุด
2.คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
(กรณีกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน 1คน
กรณึกู้  1,000,000 - 3,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน
กรณึกู้  3,000,000 - 4,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน)
3.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือค้ำประกัน ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
5.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4  
6.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
7.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
8.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
9.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
10.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
11. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
12. หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
13. กรอก “หนังสือให้ความยินยอมหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝาก”   จำนวน 1 ชุด
(แนบสำเนาบัตร+ทะเบียนบ้าน+หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน) ผู้กู้ ไม่ต้องนำไปยื่นธนาคาร)
14. app ประกันชีวิต สำหรับผู้กู้ (ให้แนบสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้มาด้วย)


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2กลับไปหน้าก่อน...