ชื่อเอกสาร : คำขอกู้สามัญเพื่อความมั่นคง

โปรดอ่านคำชี้แจง
คำชี้แจง

1.คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด
2.หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
3.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)  
4.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด/คน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4
5.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
6.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
7.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
8. หนังสือยินยอมให้หักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
9. app ประกันชีวิตสำหรับผู้กู้ (ให้แนบสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้มาด้วย)
10.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
11.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
12.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น
13. บันทึกถ้อยคำ  1 ชุด


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3กลับไปหน้าก่อน...