ชื่อเอกสาร : หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ - สพป.ชร

คำชี้แจง
1. หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ปริ้น หน้าเดียว  จำนวน  2 ชุด
2. เอกสารแนบ
    2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด


เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...