ชื่อเอกสาร : บันทึกข้อความขอไถ่ถอนจำนองเอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...