ชื่อเอกสาร : ที่ 16-17/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ตุลาคม 2563เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...