ชื่อเอกสาร : คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หน้าเค้าเตอร์)

โปรดอ่านคำชี้แจง
คำชี้แจง
1.คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง) ทำ 1 ชุด (กรณีอายุราชการไม่ถึง 5 ปี ให้มีผู้ค้ำประกัน 1คน ดาวน์โหลดข้อ 2ถึงข้อ4 ด้วย)
2.หนังสือยินยอมฯ ผู้กู้ ทำ 3 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
3.หนังสือค้ำประกัน ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 (หน้า+หลัง)
4.หนังสือยินยอมฯ ผู้ค้ำ ทำ 2 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษ A4  
5.รายละเอียดการหักเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ำ คนละ 1 ชุด
6.หนังสือรับรองสถานะการสมรส (ใช้ในกรณีที่ผู้กู้ หรือผู้ค้ำ เป็นโสด)
7.ในการกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(หมึกแห้ง)เท่านั้น
8.ห้ามลง วันที่/เดือน/พ.ศ.
9.เอกสารประกอบสัญญากู้ สำเนาบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ ให้ถ่ายจากต้นฉบับจริงเท่านั้น


เอกสารประกอบ 1กลับไปหน้าก่อน...