แผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์


 
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง