ข้อมูลคณะกรรมการเงินกู้

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
กรรมการ


นายประดิษฐ์
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
กรรมการ            


นายสมพงษ์  พินิจ
นายสมพงษ์ พินิจ
กรรมการ


นายดำรง
นายดำรง ใจหงษ์
กรรมการและเลขานุการ