ข้อมูลหัวหน้าฝ่าย

ทำเนียบหัวหน้าฝ่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนางวชิรญาณ์  ชัยตาน
นางวชิรญาณ์ ชัยตาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี      


นางสาววราภรณ์  เสาวมาลย์
นางสาววราภรณ์ เสาวมาลย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน