ข้อมูลที่ปรึกษาสหกรณ์

ทำเนียบที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
      


นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ที่ปรึกษา


นายฐณพงศ์
นายฐณพงศ์ อินทรแสน
ที่ปรึกษา            


ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการนายสมบัติ
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


นายประเสริฐ  กันธะวัง
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายสนอง
นายสนอง สุจริต
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในนายจรูญ
นายจรูญ ไชยวงศ์
ผู้ตรวจสอบภายใน             


นายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายเอนก
นายเอนก ตาคำ
ผู้ตรวจสอบภายใน