ข้อมูลที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายมนต์ชัย  ปานธูป
นายมนต์ชัย ปานธูป
ที่ปรึกษา      


นายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายประเสริฐ
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


นายกฤษณะ  เมืองมาหล้า
นายกฤษณะ เมืองมาหล้า
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายศรีวรรณ
นายศรีวรรณ ปินใจ
ผู้ตรวจสอบภายใน            


นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายส่งศักดิ์
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
ผู้ตรวจสอบภายใน