ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ผู้ตรวจสอบภายใน       


นายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายเอนก
นายเอนก ตาคำ
ผู้ตรวจสอบภายใน