ข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ทำเนียบผู้สอบบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดผศ.บุญเรือง  เจริญศรี
ผศ.บุญเรือง เจริญศรี
ผู้สอบบัญชี