Untitled Document


สสค.สอ.สฟ.ชร

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ที่ 14-15/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
2 ที่ 11-13/2563 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษา ,แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี,แต่งตั้งอนุกรรมการ สมาคมฯ ผู้ดูแลระบบ
3 ที่ 8/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
4 ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
5 ประกาศ ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
6 ประกาศรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผู้ดูแลระบบ