Untitled Document


���������.������.������.������.

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ที่ 18-20/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
2 ที่ 15-17/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
3 ที่ 13-14/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
4 ที่ 11-12/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน เมษายน 2564 ผู้ดูแลระบบ
5 รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผู้ดูแลระบบ
6 ที่ 7-10/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มีนาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
7 ที่ 4-6 /2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564 ผู้ดูแลระบบ
8 ที่ 1-3/2564 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มกราคม 2564 ผู้ดูแลระบบ
9 ที่ 20-21/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
10 ที่ 18-19/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน พฤศจืกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
11 ที่ 16-17/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
12 ที่ 14-15/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
13 ที่ 11-13/2563 เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษา ,แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี,แต่งตั้งอนุกรรมการ สมาคมฯ ผู้ดูแลระบบ
14 ที่ 8/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
15 ที่ 5/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ
16 ประกาศ ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
17 ประกาศรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผู้ดูแลระบบ