Untitled Document


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คำขอกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 5) ผู้ดูแลระบบ
2 คำขอกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
3 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) ผู้ดูแลระบบ
4 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมทบ) ผู้ดูแลระบบ
5 บันทึกข้อความขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการประจำเดือน ผู้ดูแลระบบ
6 ใบสมัครขอรุับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 ผู้ดูแลระบบ
7 หนังสือลาออกและยินยอมให้ถอนทุนเรือนหุ้นและฝากชำระหนี้ (แนบกู้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน) ผู้ดูแลระบบ
8 ตารางชำระหนี้ เงินกู้แต่ละประเภท **แผ่นประชาสัมพันธ์* ผู้ดูแลระบบ
9 คำขอกู้สามัญเพื่อความมั่นคง ผู้ดูแลระบบ
10 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์แนบใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ผู้ดูแลระบบ
11 รายละเอียดการหักเงินเดือน ใหม่...(ใช้อันนี้) ผู้ดูแลระบบ
12 ใบสมัครสมาชิก สส.ชสน. สำหรับคู่สมรส บุตร สมาชิกสามัญ ผู้ดูแลระบบ
13 ใบสมัตร สมาชิก สส.ชสน. สำหรับสมาชิกสามัญ ผู้ดูแลระบบ
14 แผ่นประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คณูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผู้ดูแลระบบ
15 หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ผู้ดูแลระบบ
16 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน ผู้ดูแลระบบ
17 ใบสมัคร สส.ชสอ ประเภทสมทบ ผู้ดูแลระบบ
18 ใบสมัคร สสอค.สำหรับ ประเภทสมทบ (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) ผู้ดูแลระบบ
19 คำขอกู้สามัญ ผู้ดูแลระบบ
20 ใบสมัคร สส.ชสอ. ผู้ดูแลระบบ
21 ใบสมัคร สสอค. ผู้ดูแลระบบ
22 คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ ATM ผู้ดูแลระบบ
23 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ฯ (กู้หุ้น) ผู้ดูแลระบบ
24 ใบสมัครประกันชีวิต FWD ผู้ดูแลระบบ
25 หนังสือจำนำหุ้น ผู้ดูแลระบบ
26 เงินกู้พิเศษ ผู้ดูแลระบบ
27 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2559 ผู้ดูแลระบบ
28 ประกาศสหกรณ์เรื่อง การจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก ผู้ดูแลระบบ
29 กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และงวดส่งชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผู้ดูแลระบบ
30 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ดูแลระบบ
31 ใบลาออก ผู้ดูแลระบบ
32 หนังสือรับรองสถานะการสมรส ผู้ดูแลระบบ
33 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หน้าเค้าเตอร์) ผู้ดูแลระบบ