ข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการ

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายอดุลย์  นันท์บัญชา
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายสุรินทร์  กันคำ
นายสุรินทร์ กันคำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1