ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายสุรินทร์  กันคำ
นายสุรินทร์ กันคำ
รองประธานกรรมการดำเนินการ (1)


นายณรงค์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการดำเนินการ (2)            


นายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
เลขานุการ


นายอดุลย์
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
เหรัญญิก            


นายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ประธานกรรมการเงินกู้


นายจรัล
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์