ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายอดุลย์  นันท์บัญชา
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายสุรินทร์  กันคำ
นายสุรินทร์ กันคำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายณรงค์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2             


นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
กรรมการและเหรัญญิก


นายสมบูรณ์
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
กรรมการและเลขานุการ            


นายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้


นายมานัส
นายมานัส พรมรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์