ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 053601176, 081-3039465,081-3469167 โทรสาร 053601549
scrgetcoop@gmail.com ID Line: sahakron1, sahakron2