ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ


จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2536   นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่  13  กันยายน  2536   เลขทะเบียนที่ อ. 015036   มีสมาชิกเริ่มต้น  112 คน เริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่  21  ตุลาคม  2536  เป็นต้นมา  มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  099-400-045-141-5
      
       วันที่ 17  มีนาคม   2536       ได้มีการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด โดยมีจำนวนสมาชิกแรกเริ่ม 112 คน
       วันที่ 23  สิงหาคม 2536      สหกรณ์ ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
       วันที่ 13  กันยายน 2536      นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ อ. 015036
       วันที่  21 ตุลาคม   2536      สหกรณ์ได้เริ่มดำเนินงานเป็นวันแรก
       วันที่  6 พฤศจิกายน 2536   ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยนายมนูญ มณีรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ตราของสหกรณ์ มีรูปลักษณ์ดังนี้
1. เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของมวลสมาชิก
2. ในวงกลมแรก คือ ชื่อของสหกรณ์
3.ในวงกลมที่ 2 ประกอบด้วย
     (1) ตราเสมา หมายถึง สัญลักษณ์ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     (2) จับมือประสานกัน หมายถึง ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

ที่ตั้งสำนักงาน
     เลขที่ 1115/23  ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเถอมือง จังหวัดเชียงราย (อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงีราย เดิม) รหัสไปรษณีย์ 57000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5360-1176 โทรสาร 0-5360-1549

ทำเนียบประธานกรรมการ
1. นายอรทัย  หนองขุ่นสาร     ปี 2537
2. นายเฉลิมชัย รัตนประยูร   ปี 2538
3. นายมนู  มณีรัตน์               ปี 2539-30 ก.ย. 42
4. นายอุทัย ขัติยศ                  1 ต.ค. 42-30 ก.ย. 46
5. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์      1 ต.ค. 46-30 ก.ย. 50
6. นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว         1 ต.ค. 50-30 ก.ย.51
7. นายศรีวรรณ ปินใจ            1 ต.ค. 51-30 ก.ย.52
8. นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว         1 ต.ค.52- 30 ก.ย.56  
9. นายประเสริฐ  กันธะวัง        1 ต.ค.56 -30 ก.ย.57  
10.นายวีระชัย  สุขบุญชูเทพ    1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58
11.นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว         1 ต.ค.58- 30 ก.ย.62
12. นายอดุลย์  นันท์บัญชา      1 ต.ค.62 - ปัจจุบัน