1.บริการด้านเงินฝาก สหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกโดยมีเงินรับฝาก 2 ประเภท
        1.1. เงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์ ATM เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท 
จะฝากเพิ่มหรือถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในวันสิ้นปีของสหกรณ์ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  (อัตราดอกเบี้ย  2.00%)
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
 
สำหรับสมาชิกที่มีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
      1. ยื่นคำขอเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 100 บาท พร้อมแนบสำเนาใบหน้าสมุด ที่มีหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ATM 
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์จะมอบรายละเอียดขั้นตอนการกดถอนเงินให้ด้วย
      2. สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ (ธรรมดา) เปิดกับสหกรณ์อยู่แล้ว สามารถโอนปิดบัญชีเป็น
ออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ได้ทันที พร้อมแนบสำเนาใบหน้าสมุด
: กรณียังไม่มีบัตรกรุงไทย ATM สมาชิกจะต้องติดต่อเปิดบัญชีและขอมีบัตร ATM ก่อน
ขั้นตอนการถอนเงินฝากสหกรณ์ 
            1. กดรหัสบัตร 4 หลัก หรือตามที่กำหนดไว้
            2. เลือก "บริการอื่นๆ"
            3. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"
            4. เลือก "รับเงินฝาก" (หากต้องการสอบถามยอด เลือก "สอบถามยอดเงินฝาก")
            5. เครื่องจะให้ท่านใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนโอนไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM
ธ.กรุงไทย และพิมพ์ Slip ให้เป็นหลักฐาน และถามท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ?
ให้ท่านเลือก "ถ้าต้องการ" จะกลับไปหน้าจอแรกหลังใส่รหัส คือ เงินด่วนเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH
            6. กดถอนเงินตามปกติ

      1.2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

              เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ 
(ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000บาท) แต่ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (หากถอนเกิน 1 ครั้งจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ
ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ) จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี 

 (อัตราดอกเบี้ย 3.00%)

                                                      
2. บริการด้านเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท  

   
       2.1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
            สมาชิกมากู้ด้วยตนเองที่สหกรณ์ จะกู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นสมาชิกสหกรณ์เพียง 1 เดือน ก็มีสิทธิ์กู้ฉุกเฉินได้ ผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ คือ ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน กรอกใบคำขอด้วยลายมือตนเอง (ตามแบบสหกรณ์ฯ)  โดยต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน รับรองการมีเงินเหลือหักชำระหนี้สหกรณ์ฯ  ได้งวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน  12 งวด

**กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน จะต้องนำบัตรประจำตัว (ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย**


        2.2. เงินกู้สามัญ  

v เงินกู้สามัญระยะสั้น วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด อายุการเป็นสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป

เงินได้รายเดือนคงเหลือ (หลังหักด้วยอัตราผ่อนชำระ ที่ขอกู้ตามสัญญา

เงินกู้ปัจจุบัน) ไม่ต่ำกว่า 30 % ใช้คนค้ำประกัน 1 คน (อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

ยอดกู้

60 งวด

ยอดกู้

60 งวด

10,000

200

110,000

2,200

20,000

400

120,000

2,400

30,000

600

130,000

2,600

40,000

800

140,000

2,800

50,000

1,000

150,000

3,000

60,000

1,200

160,000

3,200

70,000

1,400

170,000

3,400

80,000

1,600

180,000

3,600

90,000

1,800

190,000

3,700

100,000

2,000

200,000

3,900

 

v เงินกู้สามัญ ATM  วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

เงินได้รายเดือนคงเหลือ (หลังหักด้วยอัตราผ่อนชำระ ที่ขอกู้ตามสัญญา

กู้ปัจจุบัน) ไม่ต่ำกว่า 30 % ใช้คนค้ำประกัน 1 คน

(อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

ตารางผ่อนชำระหนี้ เงินกู้สามัญATM ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด

วงเงินกู้

ยอดส่ง

วงเงินกู้

ยอดส่ง

วงเงินกู้

ยอดส่ง

10,000

200

210,000

2,400

410,000

4,700

20,000

300

220,000

2,500

420,000

4,800

30,000

400

230,000

2,600

430,000

4,900

40,000

500

240,000

2,700

440,000

5,000

50,000

600

250,000

2,900

450,000

5,100

60,000

700

260,000

3,000

460,000

5,200

70,000

800

270,000

3,100

470,000

5,300

80,000

900

280,000

3,200

480,000

5,400

90,000

1,100

290,000

3,300

490,000

5,600

100,000

1,200

300,000

3,400

500,000

5,700

110,000

1,300

310,000

3,500

 

 

120,000

1,400

320,000

3,600

 

 

130,000

1,500

330,000

3,800

 

 

140,000

1,600

340,000

3,900

 

 

150,000

1,700

350,000

4,000

 

 

160,000

1,800

360,000

4,100

 

 

170,000

2,000

370,000

4,200

 

 

180,000

2,100

380,000

4,300

 

 

190,000

2,200

390,000

4,400

 

 

200,000

2,300

400,000

4,500

 

 

 

Ø  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ นอกจากทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ หักลบหนี้รวมทุกประเภทแล้ว หากมีหนี้คงเหลือเกินมูลค่าหุ้น สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการจัดทำหลักประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ค้ำประกัน

Ø  เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ คือ ใบคำขอสามัญ ATM กรอกใบคำขอด้วยลายมือตนเอง (ตามแบบสหกรณ์ฯ) มีผู้ค้ำประกัน 1 คน ***คำชี้แจงและเอกสารตามเอกสารดาวน์โหลด***

Ø  การเบิกเงินกู้สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการเบิกถอนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหกรณ์กำหนด 
 หมายเหตุ : การทำรายการรับเงินกู้สามัญ ATM ไปยังบัญชีออมทรัพย์ KTB - ATM จะเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท

ขั้นตอนการถอนเงินกู้สามัญ ATM
            1. กดรหัสบัตร 4 หลัก หรือที่กำหนดไว้
            2. เลือก "บริการอื่นๆ"
            3. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"
            4. เลือก "รับเงินกู้" (หากต้องการสอบถามยอด เลือก "สอบถามยอดเงินกู้")
            5. เครื่องจะให้ท่านใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนโอนไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM
ธ.กรุงไทย และพิมพ์ Slip ให้เป็นหลักฐาน และถามท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ?
ให้ท่านเลือก "ถ้าต้องการ" จะกลับไปหน้าจอแรกหลังใส่รหัส คือ 
เงินด่วนเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH
            6. กดถอนเงินตามปกติ

 

v  เงินกู้สามัญมั่นคง วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด อายุการเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

เงินได้รายเดือนคงเหลือ (หลังหักด้วยอัตราผ่อนชำระ ที่ขอกู้ตามสัญญา

กู้ปัจจุบัน) ไม่ต่ำกว่า 30 % (อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

Ø  อายุราชการ ต่ำกว่า 5 ปี ใช้คนค้ำประกัน 2 คน

Ø  อายุราชการ เกิน 5 ปี  ใช้คนค้ำประกัน 1 คน

 

v เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

เงินได้รายเดือนคงเหลือ (หลังหักด้วยอัตราผ่อนชำระ ที่ขอกู้ตามสัญญา

กู้ปัจจุบัน) ไม่ต่ำกว่า 30%

วงเงินกู้ 500,001 -  1,000,000 บาท ใช้คนค้ำประกัน 2 คน

วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ใช้คนค้ำประกัน 1 คน

(อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

 

 

 

ตารางผ่อนชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ และเงินกู้สามัญมั่นคง ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด

วงเงินกู้

ยอดส่ง

วงเงินกู้

ยอดส่ง

100,000

800

600,000

4,500

200,000

1,500

700,000

5,300

300,000

2,300

800,000

6,000

400,000

3,000

900,000

6,800

500,000

3,800

1,000,000

7,500

 

v  เงินกู้สามัญใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน

สามารถกู้ได้ 90 % ของหุ้นและเงินฝาก ส่งชำระได้ 240 งวด (อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

 

v  เงินกู้สามัญ วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 4,000,000 บาท

Ø สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถกู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

Ø ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด และไม่เกินอายุ 70 ปี

Ø เงินได้รายเดือนคงเหลือ (หลังหักด้วยอัตราผ่อนชำระ ที่ขอกู้ตามสัญญากู้ปัจจุบัน) ไม่ต่ำกว่า 30%

(อัตราดอกเบี้ย 6.00%)

ตารางเงินกู้สามัญ และการผ่อนชำระ (แบบธนาคาร)

อายุสมาชิก(ปี)

หุ้น

(บาท)

ยอดเงินกู้ (บาท)

จำนวน

คนค้ำประกัน

(คน)

ส่งชำระ

ต่องวด

6 เดือน

50,000

 500,000

2

3,800

60,000

 600,000

2

4,500

70,000

 700,000

3

5,300

1

 

80,000

 800,000

3

6,000

90,000

 900,000

4

6,800

2

 

100,000

1,000,000

4

7,500

110,000

1,100,000

4

8,300

3

 

120,000

1,200,000

4

9,000

130,000

1,300,000

4

9,700

4

140,000

1,400,000

4

10,500

5

150,000

1,500,000

4

11,200

6

160,000

1,600,000

4

12,000

7

170,000

1,700,000

4

12,700

8

180,000

1,800,000

4

13,500

9

190,000

1,900,000

4

14,200

10

 

200,000

2,000,000

4

15,000

210,000

2,100,000

5

15,700

11

 

 

220,000

2,200,000

5

16,500

230,000

2,300,000

5

17,200

240,000

2,400,000

5

17,900

12

 

 

250,000

2,500,000

5

18,700

260,000

2,600,000

5

19,400

270,000

2,700,000

5

20,200

13

 

280,000

2,800,000

5

20,900

290,000

2,900,000

5

21,700

14

300,000

3,000,000

5

22,400

15

310,000

3,100,000

5

23,200

16

320,000

3,200,000

5

23,900

17

330,000

3,300,000

5

24,700

18

340,000

3,400,000

5

25,400

19

 

 

350,000

3,500,000

5

26,100

360,000

3,600,000

5

26,900

370,000

3,700,000

5

27,600

20

380,000

3,800,000

5

28,400

21

390,000

3,900,000

5

29,100

22

400,000

4,000,000

5

29,900

 

 

      สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดทำหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

เพื่อคุ้มครองหนี้ในส่วนที่เกินจากหุ้น ณ วันที่สมาชิกได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้เงินใหม่ทุก


    
 3. เงินกู้พิเศษ สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษที่มีวัตถุประสงค์ของการกู้ ดังนี้
เงินกู้พิเศษ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษที่มีวัตถุประสงค์ของการกู้ ดังนี้ 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งได้แก่ 
1.       เงินกู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
2.       เงินกู้เพื่อก่อสร้างหรือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก่ฐานะ
3.       เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและอาคารอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
4.       เงินกู้เพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการจัดหาที่อยู่อาศัย ตาม1,2 และ 3
วงเงินกู้         :  กู้ได้ไม่เกิน  80%  ของราคาประเมินหลักประกันโดยบริษัทฯ แต่ไม่เกิน  3,000,000 บาท
หลักประกัน   :  เป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์เป็นของตนเองหรือของคู่สมรสเท่านั้นและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนองให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยสมาชิกเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน
การผ่อนชำระ  :  ผ่อนเป็นงวดแบบธนาคารหรือแบบสหกรณ์ ไม่เกิน 300 งวด (25ปี) งวดสุดท้ายไม่เกินอายุ 70ปี  และผู้กู้จะต้องเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า  18% หรือ 5,000 บาท

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วงเงินกู้              :  กู้ได้ไม่เกิน  80%  ของราคาประเมินหลักประกันโดยบริษัท แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท
หลักประกัน        :  เป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ของคู่สมรส หรือของทายาท (พ่อ,แม่,พี่,น้อง,บุตร) และทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนองให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับประโยชน์ฯ
การผ่อนชำระ      :  ผ่อนเป็นงวดแบบธนาคาร หรือแบบสหกรณ์  ไม่เกิน  300 งวด  (25 ปี) และงวดสุดท้ายอายุไม่เกิน  70 ปี และผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 18% หรือ 5,000 บาท
**  สมาชิกสามารถกู้รวมทั้ง 2 วัตถุประสงค์ได้ไม่เกิน  5 ล้านบาท  **

***สมาชิกสามารถกู้รวมทั้ง 2 วัตถุประสงค์ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท***

วงเงินกู้

ยอดส่ง

วงเงินกู้

ยอดส่ง

500,000

3,500

1,800,000

12,600

600,000

4,200

1,900,000

13,300

700,000

4,900

2,000,000

14,000

800,000

5,600

2,100,000

14,800

900,000

6,300

2,200,000

15,400

1,000,000

7,000

2,300,000

16,100

1,100,000

7,700

2,400,000

16,800

1,200,000

8,400

2,500,000

17,500

1,300,000

9,100

2,600,000

18,200

1,400,000

9,800

2,700,000

18,900

1,500,000

10,500

2,800,000

19,600

1,600,000

11,200

2,900,000

20,300

1,700,000

11,900

3,000,000

21,000

 

เอกสารประกอบการขอกู้ 
1.       สำเนาโฉนดที่ดินหรือ นส.3 ก และราคาประเมินที่ดินของราชการ
2.       สำเนาเอกสารของผู้กู้และผู้ถือกรรมสิทธิ์ (สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนสมรส)
3.       หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนชำระหนี้พร้อมสลิปเงินเดือน รับรองโดยผู้บังคับบัญชา
4.       กรณีปลูกสร้างบ้านต้องมีแบบแปลนแนบ หรือกรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดินต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายแนบ
** สหกรณ์ฯ จะติดต่อประสานกับบริษัทประเมินราคาโดยสมาชิกจะต้องเสียค่าสำรวจหลักทรัพย์และประเมินราคา ดังนี้ 
วงเงินกู้ไม่เกิน     500,000 บาท                 อัตราค่าบริการ  1,500 บาท
วงเงินกู้เกิน         500,000 บาท                 อัตราค่าบริการ  1,900 บาท
หลักทรัพย์ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดเชียงรายจะเรียกเพิ่มตามอัตราที่บริษัทกำหนดโดยพิจารณาตามระยะทางเป็นสำคัญ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด  หรือ
โทร 0-5360-1176  

 

 

การยกเลิก - เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน 
การยกเลิกค้ำประกัน 
  - สมาชิกไม่มีสิทธิ์ขอยกเลิกการค้ำประกัน เว้นแต่จะหาบุคคลอื่นมาค้ำประกันแทน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน 
  - การเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำประกันเตรียมหลักฐานและกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ยื่นได้ที่สำนักงานสหกรณ์เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต่อไป


การบริการอื่น ๆ 
  การโอนเงินผ่านธนาคาร 
     สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ผ่านธนาคารต่าง ๆ เพื่อการฝากเงิน ชำระค่าหุ้น หรือชำระหนี้ได้ ดังนี้


ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ธ.กรุงไทย จำกัด

เชียงราย

กระแสรายวัน

  504-6-05070-6 

ธ.กรุงไทย จำกัด

เชียงราย

ออมทรัพย์

504-1-75176-5

ธ.เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

เชียงราย

ออมทรัพย์

01-001-2-74530-8

ธ.ออมสิน                             

เชียงราย

ออมทรัพย์

020-0-5811157-4

      หลังการโอนเงินทุกครั้ง แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือส่งสำเนาใบนำฝากโดยเขียน ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก จำนวนเงิน ให้ชัดเจน แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร หมายเลข 0-5360-1516 , 0-5360-1176 หรือ ID Line : sahakron1 , sahakron2  ซึ่งสหกรณ์ฯ จะได้ทำการบันทึกรายการของท่านต่อไป

  การออกหนังสือรับรอง 
สมาชิกที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก มูลค่าหุ้นหรือภาระการเป็นหนี้ฯ แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ