ข้อมูลเกียวกับสมาชิก


การสมัครเป็นสมาชิก

1.  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด 
ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 
ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง       

2. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด ถือไว้               

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 
ซึ่งเงินจำนวนนี้จะเรียกคืนไม่ได้ และต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราของจำนวนเงินได้รายเดือนของ
ตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ

การถือหุ้น

   สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินหุ้นรายเดือน ตามอัตราเงินเดือนในตารางข้างล่างนี้ 
เป็นอย่างน้อยโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายทุกเดือน         

เงินได้รายเดือน

(บาท)

จำนวนหุ้นรายเดือน

(หุ้น)

จำนวนเงินค่าหุ้นรายเดือน

(บาท)

ไม่เกิน  10,000

60

600

10,001 – 15,000

90

900

15,001 – 20,000

120

1,200

20,001 – 25,000

140

1,400

25,001 – 30,000

150

1,500

30,001-35,000

170

1,700

เกินกว่า 35,000

190

1,900

 

    สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้น รายเดือนเพิ่มมากกว่าในตารางได้ โดย
กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจำนงส่งให้สหกรณ์ฯ ซึ่งจะดำเนินการให้
ในเดือนถัดไป หรือ ถือหุ้นเพิ่มเติมโดยชำระค่าหุ้นที่เคาน์เตอร์ของสำนัก
งานสหกรณ์  

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก         

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

3. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
ทุกเขต หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำสหกรณ์นี้

4. เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

1. ตาย

2. ลาออก

3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำโดยมีความผิด

6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สวัสดิการสมาชิก

1. ได้รับทุนสวสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้

   1.1 บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000 บาท

   1.2 บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) ทุนละ 1,200 บาท

   1.3 บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย 
ทุนละ 1,500 บาท

   1.4 บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท(ต่อเนื่อง) ทนุละ 2,000 บาท

และสำหรับบุตรสมาชิกที่ เคยได้รับทุนการศึกษา
จากสหกรณ์ฯ ไปแล้วในระยะ 3ปีย้อนหลังหรือตั้งแต่ปี 2547 - 2549
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร
ตามประกาศนี้

2. กรณีสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตรถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราห์ ดังนี้

สมาชิกถึงแก่กรรม

คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

บุตรถึงแก่กรรม

60,000

5,000

3,000

3. ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีภัยพิบัติ

   สมาชิกผู้ปประสบภัยพิบัติอันเกิดจาก ลมพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว 
การก่อการจลาจลการก่อการร้าย การทำสงคราม และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ทรัพย์สิน
ภายในเคหะสถานหรือเคหะสถานได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้

ระดับความเสียหาย

จำนวนเงินสงเคราะห์

ไม่เกินร้อยละ 50

ไม่เกิน 3,000 บาท

เกินกว่าร้อยละ 50

ไม่เกิน 5,000 บาท

   สมาชิกจัดเตรียมหลักฐานเอกสารและรูปถ่ายประกอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติเป็นกรณีตามสมควร เช่น กรณีน้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ เป็นต้น

สมาชิกสมทบ

    คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ       

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. ก. เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ ประจำจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง
    
    ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูรกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด

    ค. เป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือเป็นบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปของสมาชิก

    ง. เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

4. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม มีอาชีพสุจริต มั่นคง

5. เป็นผู้ที่จะปฎิบัติตามฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสหกรณ์ฯ

6. ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม

การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

   ประเภทบุคคลธรรมดา

1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยมีสมาชิกของสหกรณ์
นี้ไม่น้อยกว่า 2 คน ให้การรับรอง

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

3. ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท และถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 หุ้น  
(เป็นเงิน 1,000 บาท) ไม่ต้องส่งหุ้นรายเดือน เพิ่มเป็นครั้งคราวได้ 
แต่รวมหุ้นเก่าแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1.  มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
มีสิทธิเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง

2.  ไม่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

3.  มีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการ และรับสวัสดิการตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

4.  มีสิทธิฝากเงินในสหกรณ์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้วงเงินฝากทุกประเภท
รวมกันต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท    (-หนึ่งล้านบาทถ้วน -)

5.  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูล
ค่าหุ้นที่มีอยู่ และเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ขณะนั้น ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

6.  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มตามความประสงค์ หรือจะซื้อเพิ่มเป็นรายเดือนก็ได้ 
แต่รวมแล้วไม่เกิน  1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

7.  ให้ได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว

8.  ให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่ได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยใน
ปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น

9.  สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมั่นคง

สวัสดิการสมาชิกสมทบ

1. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น 
ม.6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 1,000 บาทปีละไม่เกิน 2 ทุน

2. สงเคราะห์การศพ
       สมาชิกสมทบเสียชีวิต สหกรณ์ฯมอบเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท

3. ภัยพิบัติ
       สมาชิกสมทบประสพภัยพิบัติ อันเกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว 
ที่ทำให้ทรัพย์สินหรือเคหะสถาน ได้รับความเสียหาย สหกรณ์ฯมอบเงินสงเคราะห์
ตามสมควรแก่กรณี รายละไม่เกิน 1,000 บาท