ข้อมูลฝ่ายจัดการ

ทำเนียบฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนางพรสวรรค์  จันทร์หลวง
นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
ผู้จัดการ      


นางวชิรญาณ์  ชัยตาน
นางวชิรญาณ์ ชัยตาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์ เสาวมาลย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน            


นางสาวสุภาพร  พวงขุนทด
นางสาวสุภาพร พวงขุนทด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวศุภรัตน์
นางสาวศุภรัตน์ กิจคม
เจ้าหน้าที่ธุรการ            


นางสาวรัตน์มณี  โรจนคีรีสันติ
นางสาวรัตน์มณี โรจนคีรีสันติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางรพีพรรณ
นางรพีพรรณ ชมเชย
นักการภารโรง