ข้อมูลฝ่ายจัดการ

ทำเนียบฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายมนัส  เดชอุดม
นายมนัส เดชอุดม
ผู้จัดการ      


นางพรสวรรค์  จันทร์หลวง
นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
รองผู้จัดการ


นางวชิรญาณ์
นางวชิรญาณ์ ชัยตาน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน            


นางสาววราภรณ์  เสาวมาลย์
นางสาววราภรณ์ เสาวมาลย์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางสาวสุภาพร
นางสาวสุภาพร พวงขุนทด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ            


นางสาวศุภรัตน์  กิจคม
นางสาวศุภรัตน์ กิจคม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรัตน์มณี
นางสาวรัตน์มณี โรจนคีรีสันติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ            


นางรพีพรรณ  ชมเชย
นางรพีพรรณ ชมเชย
นักการภารโรง