ข้อมูลประธานกรรมการดำเนินการ

ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ