ข้อมูลคณะกรรมการเงินกู้

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้      


นายประดิษฐ์  โพธิกลาง
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
กรรมการ


นายวีระชัย
นายวีระชัย สุขบุญชูเทพ
กรรมการ            


นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
กรรมการ


นายชูกิจ
นายชูกิจ จี๋มะลิ
กรรมการ