ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์ นพวงศ์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการเงินกู้      


นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
กรรมการ


นายสมพงษ์
นายสมพงษ์ พินิจ
กรรมการ            


นายวรวัติ   กิตติวงค์
นายวรวัติ กิตติวงค์
กรรมการ


นายณัฐรัชต์
นายณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
กรรมการและเลขานุการ