ข้อมูลที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ที่ปรึกษา      


นายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายประเสริฐ
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ            


นายการันต์  จันทรานันต์
นายการันต์ จันทรานันต์
ผู้ตรวจสอบกิจการ