ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
ผู้ตรวจสอบภายใน      


นายบุญเทพ  พิศวง
นายบุญเทพ พิศวง
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายเทอดศักดิ์
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
ผู้ตรวจสอบภายใน