ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ผู้ตรวจสอบภายใน      


นายดำรง  ใจหงษ์
นายดำรง ใจหงษ์
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายวุฒิชัย
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ผู้ตรวจสอบภายใน