ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายศุภวิศว์  ตาหล้า
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
ผู้ตรวจสอบภายใน      


นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
ผู้ตรวจสอบภายใน


นายวุฒิชัย
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ผู้ตรวจสอบภายใน