ข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการ

ทำเนียบผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายประเสริฐ  กันธะวัง
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ      


นายสนอง  สุจริต
นายสนอง สุจริต
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายเอนก
นายเอนก ตาคำ
ผู้ตรวจสอบกิจการ