ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายสมบัติ  ประมวน
นายสมบัติ ประมวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ      


นายประเสริฐ  กันธะวัง
นายประเสริฐ กันธะวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ


นายจรูญ
นายจรูญ ไชยวงศ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ