ข้อมูล

ทำเนียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายมานัส  พรมรินทร์
นายมานัส พรมรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


นายศรีวรรณ  ปินใจ
นายศรีวรรณ ปินใจ
กรรมการ


นายบุญเทพ
นายบุญเทพ พิศวง
กรรมการ            


นายอิสรภาพ  จินาอิ
นายอิสรภาพ จินาอิ
กรรมการ


นายศุภวิศว์
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
กรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษาฯ