ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ทำเนียบผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดผศ.ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ
ผศ.ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
ผู้สอบบัญชี