ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ

ทำเนียบคณะกรรมการอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ      


นายศรีวรรณ  ปินใจ
นายศรีวรรณ ปินใจ
รองประธานกรรมการดำเนินการ (1)


นายณรงค์
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการดำเนินการ (2)            


นายอดิศร  ภู่ประภากร
นายอดิศร ภู่ประภากร
เลขานุการ


นายส่งศักดิ์
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
เหรัญญิก            


นายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้


นายปราโมทย์
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์