รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ผู้ดูแลระบบ)