ผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 85337
เริ่มนับวันที่ 5 มิ.ย. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
1
Last Month
30
This Year
333
Last Year
365

แจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ [อ่านทั้งหมด] [ส่งประกาศ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดบัญชีสิ้นปี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี ------>
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรสสมาชิก บุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
[เอกสารแนบ]

E-news สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ดาวน์โหลดข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ [ดูทั้งหมด]


นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
ผู้จัดการ