ประกาศ สส.ศธ.ชม. เรื่อง รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 80 ปี (ถึง 30 เมษายน 2567)
[เอกสารแนบ]

ประกาศ สส.ชสน.2 เรื่อง รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 80 ปี (ถึง 22 ธันวาคม 2567)
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง โครงการสร้างแรงจูงใจในการสมัครสมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทันใจ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันสินเชื่อ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจัดโครงการพัฒนาความรู้การวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาประกันสินเชื่อ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ 2 (สส.ชสน.2)
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญหุ้น
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเป็นสวัสดิการพ.ศ.2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ATM
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ และงวดส่งชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 7) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี 2565
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี ------>
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การสงเคราะห์สมาชิก คู่สมรสสมาชิก บุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
[เอกสารแนบ]

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]

สหกรณ์ฯ หยุดทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดบัญชีสิ้นปี (วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563)
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าหุ้นรายเดือน
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากทรัพย์ทวีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
[เอกสารแนบ]

สส.ชสน. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 50 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application IOS.
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application android
[เอกสารแนบ]

ประกาศสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]
นายปราโมทย์ นพวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
ผู้จัดการ