ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี 2564
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
[เอกสารแนบ]

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะสั้น
[เอกสารแนบ]

เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 5) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
[เอกสารแนบ]

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]

สหกรณ์ฯ หยุดทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดบัญชีสิ้นปี (วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563)
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ATM
[เอกสารแนบ]

ประกาศ ขยายระยะเวลาการให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โครงการ 5
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การชำระค่าหุ้นรายเดือน
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง งดรับเงินฝากทรัพย์ทวีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี
[เอกสารแนบ]

สสอค. รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี (กรณีพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก
[เอกสารแนบ]

สส.ชสน. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 50 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application IOS.
[เอกสารแนบ]

วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application android
[เอกสารแนบ]

ประกาศสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง
ผู้จัดการ